GDPR -prohlášení

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů
Coldwell service s.r.o.
Husova 71,301 18 Plzeň, IČ: 248 366 13, DIČ:
CZ 248 366 13, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu
s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních
údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je
příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to
v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního
vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil
jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními
předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů
• přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy
přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové
stránky, kontaktní formulář na webu, sociální
sítě, vizitky aj.)
• distributor
• veřejně přístupné rejstříky, seznamy
a evidence (např. obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí,
veřejný telefonní seznam apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování
• adresní a identifikační údaje sloužící
k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul,
příp. rodné číslo, datum narození, adresa
trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující
kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje –
např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo
faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné
informace)
• popisné údaje (např. bankovní spojení)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných
zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování
fotografií, použití osobních údajů za účelem
personálních řízení aj.)

V. Kategorie subjektů údajů
• zákazník správce (pouze u subjektů
registrovaných na e-shopu)
• zaměstnanec správce
• dopravce
• dodavatel služby
• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke
správci
• uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů
• velkoobchodníci
• finanční ústavy
• veřejné ústavy
• zpracovatel
• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných
povinností stanovených příslušnými právními
předpisy
• další příjemci (např. předání osobních údajů do
zahraničí – státy EU)

VII. Účel zpracování osobních údajů
• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu
údajů
• jednání o smluvním vztahu
• plnění smlouvy
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných
dotčených osob (např. vymáhání pohledávek
správce)
• archivnictví vedené na základě zákona
• výběrová řízení na volná pracovní místa
• plnění zákonných povinností ze strany správce
• ochrana životně důležitých zájmů subjektu
údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany
osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce.
Zpracování je prováděno v jeho provozovnách,
pobočkách a sídle správce jednotlivými
pověřenými zaměstnanci správce, příp.
zpracovatelem. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popř.
i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné
podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad
pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto
účelem přijal správce technickoorganizační
opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
zejména opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým
mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují
právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou
povinny postupovat dle platných právních předpisů
týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných
smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce
či v příslušných právních předpisech jde o dobu
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z
příslušných právních předpisů.

X. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu
údajů s výjimkou zákonem stanovených případů,
kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas
subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez
souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více
konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají
přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních
údajů.

XI. Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na
žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na
přístup k osobním údajům a k následujícím
informacím:
• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní
údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních
údajů,
• pokud nejsou získány od subjektu údajů,
skutečnosti, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování.
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá,
že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
• Požádat správce o vysvětlení.
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý
stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo vymazání
osobních údajů.
• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1
shledána oprávněnou, správce odstraní
neprodleně závadný stav.
• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů
podle odstavce 1, má subjekt údajů právo
obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad
na ochranu osobních údajů.
• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se
subjekt údajů obrátil se svým podnětem na
dozorový úřad přímo.
• Správce má právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na
internetových stránkách správce.